مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

سازمان ها به صورت مستمر به دنبال تغییر در نحوه انجام فرآیندهای کسب و کار خود هستند. بدین منظور مهندسی مجدد فرآیندها (BPR) می تواند به عنوان یک ابزار سازمانی موثر برای انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی، به صورت کارآمدتر و اثربخش تر به کار گرفته می شود.

مهندسی مجدد فرآیندها به عنوان طراحی تفکر مجدد و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب و کار جهت دستیابی به بهبود های چشم گیر (جهشی) در شاخص های عملکردی مانند هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت تعریف شده است.

پیاده سازی چنین رویکردی، سازمانها را با چالش های زیادی رو به رو می کند؛ چالش هایی مانند هزینه های سرسام آور و نیاز به حمایت کامل مدیران ارشد سازمانها برای اجرای موفقیت آمیز پروژه از یک سو، و مقابله با مقاومت کارکنانی که با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی شان با تغییرات عمده ای مواجه شده اند از سوی دیگر، رسیدن به اهداف اولیه مهندسی مجدد فرآیندها را که حرکت به سوی ساختارهای سازمانی منعطف تر با کارایی و اثربخشی بیشتر و طراحی موثر فرآیندهای کسب و کار است، با موانع زیادی روبه رو می کند.

علاوه بر این موارد، فروانی روش های مختلف مهندسی مجدد که اغلب بسیار مبهم و در مواردی غیر قابل اجرا هستند، و وجود مقالات و کتاب های بیشمار در این رابطه، باعث سردرگمی مدیران سازمان ها گردیده است.

با مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بیشتر آشنا شوید