سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا همان BPMS (Business Process Management System) یک مجموعه سیستماتیک است که برای تعریف، مدیریت، بررسی و بهینه سازی فرآیندهای سازمان به کار گرفته میشود. در واقع BPMS مجموعه نرم افزاری است که از تمام چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار پشتیبانی به عمل می آورد. اینگونه از سیستمها سعی دارند تمام چرخه حیات فرآیندها را از شناسایی و مدل سازی تا زمان اجرا و بهینه سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مدیریت کنند. در این راستا بر مبنای شاخص های ارزیابی، فرآیندهای سازمانی به طور مداوم در معرض سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن کشف گلوگاه ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها و سنجش میزان اثربخشی فرآیندها و اصلاح مستمر فرآیندهای سازمان است. به طور کلی هدف از BPMS، گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش، مدیریت و بهبود در فرآیندها است. از جمله نرم افزارهای مهم و کاربردی در این زمینه PROCESSMAKER میباشد.

هدف از اجرای سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار:
شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان
ترسیم نقشه های فرآیندی
مستند نمودن و ایجاد شناسنامه های فرآیندی
تعیین شاخص به منظور پایش و بهبود فرآیندها
شناسایی گلوگاه های فرآیند
شناسایی و حذف دوباره کاری ها و فعالیتهای غیر ضروری در فرآیندها
کاهش هزینه های سازمان
افزایش بهره وری فعالیت ها

زبان فارسی نرم افزار پروسس میکر

تقویم جلالی برای نرم افزار پروسس میکر