مدلسازی فرآیندهای کسب و کار (BPMN)

هدف از مدلسازی فرآیندهای کسب و کار ایجاد زبانی مشترک بین واحدها و افراد مختلف سازمان می باشد، همچنین مدل سازی فرآیندها کمک میکند تا روندها و نحوه انجام فرآیندها بهتر شناسایی و درک شود و از مشکلات و پیچیدگی­ها جلوگیری کند. برای دستیابی به زبان مشترک، مدلسازی فرآیندها می بایست مطابق استاندارد مشخص و در قالب اشکال گرافیکی تعریف شود که برای تمامی کارکان درگیر در فرآیند قابل درک باشد. مدل سازی فرآیندها شامل مجموعه­ای از فرایندهاو چگونگی ارتباط آنها می باشد که نشان میدهد چه کسی، طی چه مراتبی و به چه ترتیبی فرآیند را انجام میدهد. علاوه بر این، مدل سازی فرآیند به روشن ساختن مستولیتها، شناسایی ناکارآمدیهای فرایند، طراحی رویه­های جدید و… کمک می کند.

جهت ترسیم و مدل سازی نقشه­ های فرآیندی از استاندارد BPMN استفاده می شود. استاندارد BPMN یک زبان مشترک جهانی است که شامل مجموعه­ای از علامتها، نشانه ­ها و شیوه ­های استاندارد برای مدلسازی فرایندهای کسب و کار می باشد که میتواند پیچیده­ ترین فرآیندها را به نمودار و اشکال قابل فهم تبدیل کرده و موجب شود تا یک فهم مشترک و عمومی در ساختار سازمانی ایجاد شود.

هدف اولیه از توسعه علائم مورد استفاده درBPMN، توسعه روشی برای مدلسازی بود که منجر به ایجاد مدلهایی شود که به سهولت و سادگی برای همه کاربران کسب و کار، قابل فهم باشد. این کاربران میتوانند طیف متنوعی از افراد با تخصصهای مختلف را در بر گیرند: از تحلیلگران کسب و کار که طرح اولیه فرآیندها را میریزند، تا توسعه دهندگان فنی که مسئول پیاده سازی تکنولوژی مناسب برای اجرای فرآیندها هستند، و نهایتاً افرادی از کسب و کار که مسئول مدیریت و نظارت بر آن فرآیندها میباشند. در واقع BPMN پلی استاندارد برای فاصله بین طراحی و پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار فراهم میسازد