مقدمه ای بر مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

فرآیندهای کسب و کار مجموعه وظایف مرتبط با هم به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر می¬باشند. فرآیندهای کسب و کار در واقع جزو دارایی¬های اصلی هر شرکت می¬باشند که میتواند تاثیر مستقیم بر جذابیت محصولات و خدمات و رسوخ محصولات و خدمات در بازار داشته باشد. فرآیندها به سازمان¬ها کمک می¬کنند تا سیستم¬ها، داده¬ها و منابع در سرتاسر سازمان یکپارچه شوند. در هر سازمانی کارها و فرآیندهایی در حال انجام است اما استخراج، شناسایی و طبقه¬بندی این کارها و فرآیندها به عهده مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPM) می¬باشد. مدیریت فرآیندهای کسب و کار در واقع هنر و علم نظارت بر نحوه انجام کار است که می¬تواند از طریق مشخص نمودن مسئولیت واحدها و نفرات از دوباره کاری¬ها، صرف هزینه و زمان اضافی جلوگیری نماید و منجر به ایجاد فرصتهای بهبود شود.

هدف از مدیریت فرآیندهای کسب و کار
ایجاد نگرش فرآیندی
شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان از طریق ابعاد مختلف:
مطالعه تطبیقی با مدل های مرجع فرآیند از جمله APQC
بررسی نقشه فرآیندی سازمان
بررسی تعاملات محیطی سازمان
بررسی ساختار سازمانی، شرح وظایف و مسئولیت ها
بررسی اهداف و استراتژی های سازمان
مصاحبه با افراد کلیدی و خبره سازمان
مطالعه اسناد بالادستی
بررسی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در سازمان
مستند نمودن و ایجاد شناسنامه های فرآیندی
تعیین شاخص به منظور پایش و بهبود فرآیندها