مشتریان


جز سازنده بخش های مشتری، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می کند که شرکت قصد دستیابی و خدمت به آنان را دارد.
مشتریان، قلب هر مدل کسب و کاری را تشکیل می دهند. بدون مشتریان (سودآور) هیچ شرکتی نمی تواند در بلند مدت دوام آورد. به منظور برآورده کردن بهتر نیازهای مشتریان، شرکت ممکن است آنان را در بخش هایی جداگانه بر حسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و سایر ویژگی ها گروه بندی کند. مدل کسب و کار ممکن است یک یا چند بخش بزرگ یا کوچک از مشتریان را تعریف کند. شرکت باید هوشمندانه تصمیم بگیرد که خواهان ارائه خدمت به چه بخش هایی و یا چشم پوشی از چه بخش هایی است. پس از اخذ تصمیم، می توان مدل کسب و کار را بر پایه درکی قوی از نیازهای خاص مشتریان به دقت طراحی کرد.
گروه های مشتریان در صورتی بخش های مستقلی را نشان می دهند که :
1-رفع نیازهای مشتریان نیاز به پیشنهادهای متفاوتی داشته باشد و این نیازها، آن پیشنهاد را توجیه نماید.
2-دسترسی به هر یک از این گروه ها از طریق کانالهای توزیع متفاوتی امکان پذیر باشد.
3- مشتریان مختلف نیاز به نوع ارتباط متفاوتی نیاز داشته باشند.
4-سودآوری مشتریان باهم متفاوت باشد.
5- تمایل مشتریان به پرداخت پول برای جنبه های مختلفی از ارزش پیشنهادی داشته باشند.
مهم ترین مشتریان ما چه کسانی هستند؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.